Untitled Document

کتابخانه بانو امین(ره)

تغییر اندازه فونت

A+ | A- | Reset
توصیۀ بانو به مطالعه کنندگان1 ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

توصیۀ بانو (ره )به مطالعه کنندگان
و به خوانندگان محترم توصیه مي نمايم اگر خواستند سعادتمندی و فیروزی نصیب آنها گردد نخستین وظیفۀ آنها اين است كه تدبر نمایند در عمل اخلاق و آن را به درستی بیاموزند و پس از تهذیب اخلاق اگر موفق گردیدند با شرائط و خصوصيّاتي که بایستی قبلا تحصیل نمود و در کلام حکیم تذکر دادیم آن وقت در مدارج و مراتب حکمت صعود کنند و ترقی نمایند و به قدر قوه و استعداد جدیت و کوشش نمایند تا آنکه مطالب حکمت را به درستی دریابند و از خدای متعال هم اعانت و یاری طلبند که آنها را یاری نماید و ايشان را موفق گرداند تا آنکه به مرتبۀ اخیر از سعادت فائز گردند.
انسان کامل پس از مرگ روح پاک او محل اشراق نور حقتعالی مي گردد
 انسان وقتی به اين مرتبه رسید و این سعادت نصیب او گردید هنگامی که روح و روان پاک او از این بدن کثیف مفارقت نمود و زندگانی دنیا را بدرود گفت و از ادناس چرکی طبیعت پاک گردید آن وقت به فیوضات رحمانی فائز مي گردد و روان پاک او میها مي شود برای اشراق تجلیات نور عظمت خالق و وصوف به حقتعالي پیدا مي نمايد زیرا که انسان تا وقتي كه در این عالم دنیا حیات داد از دغدغه طبیعت و آمال شهوانی راحت نیست لکن وقتي كه از طبیعت عنصری فارغ گردید و موانع برطرف شد و حجب جسمانی پاره گشت و روح وی از قید بدن آزاد و از هیجان قوای طبیعی آرام گرفت خالص و طاهر مي گردد  مهیا و آماده مي شود برای ملاقات پرودگار عالمیان و روی قوه استعدادی ظهور مي نمايد که محل اشراق نور حق و صاحب کرامت مي گردد که قبلا نه مستعد این نحو فیض بود و نه قابل عطای او آن وقت در می یابد آنچه را که به متقین و نیکوکاران وعده داده شده بود چنانچه مکرر بیان نمودیم قول حقتعالی را که در کتاب کریم فرموده ( فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین )